ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Jm Service. Deze algemene voorwaarden, evenals eventuele bijzondere voorwaarden van Jm Service, worden geacht aanvaard te zijn door haar kopers en leveranciers, zelfs indien deze in strijd zijn met hun eigen algemene of specifieke voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd en gemeld door een persoon die bevoegd is om de ONDERNEMING te binden.Artikel 2.

De aanbiedingen van Jm Service zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn pas definitief na betaling. Jm Service is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van niet-nakoming als gevolg van overmacht, staking, lock-out, enz.Artikel 3.

Levertijden zijn indicatief. De goederen reizen voor risico en risico van de koper, de risico-overdracht vindt plaats zodra de goederen de magazijnen van Jm Service verlaten. Jm Service behoudt zich het recht voor om de goederen te factureren bij leveringen, zelfs als ze gedeeltelijk zijn.Artikel 4.

De door Jm Service verkochte goederen worden door de fabrikant gegarandeerd tegen alle fabricagefouten.Jm Service is alleen verantwoordelijk voor verborgen gebreken, tenzij het de ondetecteerbare aard van het gebrek aantoont. De garantie van Jm Service vervalt indien de koper zijn klachten niet uiterlijk binnen de maand van de verkoop per aangetekend schrijven aan hem heeft meegedeeld. De aansprakelijkheid van Jm Service is beperkt tot de vervanging van het defecte onderdeel zonder dat zij aansprakelijk is voor enige vergoeding, schadevergoeding of schade van welke aard dan ook en om welke reden dan ook.

Artikel 5.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle facturen van Jm Service per pin op de website betaalbaar. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zijn alle opeisbare bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Bij gebrek aan betaling wanneer een gedeeltelijke levering verschuldigd is, behoudt Jm Service zich het recht voor om het saldo van de bestelling te annuleren.

Artikel 6.

Bij gebreke van betaling van een factuur op haar vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling, erkent de schuldenaar dat hij gehouden is tot betaling van een schadevergoeding vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00 en rente tegen het tarief bepaald door de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties.

Artikel 7.

De koper erkent dat de goederen eigendom blijven van Jm Service tot de volledige betaling van de factuur en de toebehoren in geval van niet-betaling op de vervaldag.Artikel 8.

Het verzenden van de factuur met daarop het eindsaldo geldt als verzoek tot ontvangst indien dit niet eerder is gedaan. Bij gebreke van een klacht per aangetekend schrijven binnen de twintig dagen na factuurdatum, wordt het werk als definitief en zonder voorbehoud beschouwd.


Artikel 9.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zelfs in geval van een garantieoproep of meerdere verweerders. Jm Service behoudt zich echter het recht voor om te dagvaarden voor de rechter van de zetel van één of één van de gedaagden. Geen enkele wijze van betaling of uitvoering zal aanleiding geven tot schuldvernieuwing of afwijking van deze uitdrukkelijke clausule van exclusieve bevoegdheidstoekenning. Het Belgische recht zal het enige zijn dat van toepassing is.